دانشکده علوم دامی

_CREDITSTITLE

_CREDITSPOSTNUKE
_CREDITSCREDITS _CREDITSREADPNCR _CREDITSHELP _CREDITSREADPNHP _CREDITSLICENSE _CREDITSREADPNLIC
_HEADCREDITDISPNAME _HEADCREDITVERSION _HEADCREDITDESC _HEADCREDITAUTHOR _HEADCREDITDOCS
Blocks 2.2 Administration of side and centre blocks Jim McDonald  
Comments 1.1 Comments administration module. Francisco Burzi  
Credits 1.2 Display Module credits, license, help and contact information Rob Brandt   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSLICENSE _CREDITSCHANGELOG
ew_filemanager 1.0 File Manager for PN EasyWeb Team  
FAQ 1.11 Frequently Asked Questions Module Francisco Burzi/Richard Tirtadji   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSLICENSE _CREDITSCHANGELOG
formicula 1.0 Tool for creating contact forms of all kinds Frank Schummertz   _CREDITSCREDITS _CREDITSLICENSE _CREDITSCHANGELOG
Header_Footer 1.0 Postnuke Page Header and Footer Mark West  
htmlpages 2.1 Add html pages to your site Mark West   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSLICENSE _CREDITSCHANGELOG
legal 1.2 Generic Privacy Statement and Terms of Use Michael M. Wechsler   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
News 1.3 A module to display the news on your index page Francisco Burzi   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
phones 1.0 Add phones information Hamideh Daliri   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSLICENSE _CREDITSCHANGELOG
photoshare 4.2.0 Online photo album Jørn Lind-Nielsen   _CREDITSCREDITS _CREDITSLICENSE _CREDITSCHANGELOG
Polls 1.1 Voting System Module Till Gerken   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
Reviews 1.0 Reviews System Module Jeff Lambert   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
scribite 1.21 Editors for Postnuke sven schomacker aka hilope   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSLICENSE _CREDITSCHANGELOG
Search 1.0 Search reviews/users/stories/faqs Patrick Kellum   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
Sections 1.0 Displays Extra Sections on Site Francisco Burzi   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
Stats 1.13 Display site statistics Francisco Burzi   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
Submit_News 1.13 Submit news module Francisco Burzi   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
Topics 1.0 Display site topics Francisco Burzi   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG
Web_Links 1.0 Web Links Module Francisco Burzi   _CREDITSCREDITS _CREDITSHELP _CREDITSCHANGELOG

اولویت های تحقیقاتی

ارتباط با ما

بازدید از سایت

در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.


ورود به سایت
جستجو


No Menu Defined

علوم دامی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو